Technický list IsoTex F50

Popis

Ľahká štuková omietka F-50 sa používa ako dokončovacia vrstva pre interiér a exteriér. Aplikovaná hrúbka vrstvy do 3 mm.

Príprava podkladu

Štuk aplikujeme na IsoTex R70. Je to finálna povrchová úprava.

Všeobecné odporúčania pre použitie:

Práce vykonávajte pri teplote medzi +5°C a +25°C.

Dôležité! V lete nepracujte pri priamom slnečnom svetle. Vyvarujte sa priamemu pôsobeniu dažďa na omietku.

Poznámka: Omietka F-50 obsahuje cement a vápno, ktoré v kombinácii s vodou vyvolávajú alkalickú reakciu, preto pri práci s omietkou je nutné chrániť oči a pokožku. Ak sa omietka dostane do očí, okamžite ich vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára.

Príprava omietky:

Nalejte čistú vodu v pomere 4,5 – 5,5 l na 10 kg vrece do guľatej nádrže s plochým dnom. Do vody nasypte omietku F-50.

Dôležité! Na spracovanie vždy použite celé balenie! Čiastočná spotreba obsahu balenia je neprípustná. Dôkladne premiešajte po dobu 4-5 minút, stavebným miešadlom so strednými otáčkami, aby sa získala homogénna konzistencia bez hrudiek. Nechajte odstáť cca 5 minút.

Po 5 minútach omietku dôkladne opäť premiešajte.

Je neprípustné miešanie v spádovej miešačke !!!.

Správne premiešaná malta má homogénnu konzistenciu bez hrudiek a dokonale priľne k nanášanému povrchu.

Omietka F-50 je určená na ručné aj strojové spracovanie. Na podklad s rovnomerným povrchom steny nanášajte omietku v hrúbke max 3 mm. Pri ručnom spracovaní naneste omietku na stenu nerezovou stierkou. Po nanesení vrstvy vyrovnajte omietku stierkou a cca 20-30 minút po nanesení omietku zarovnajte kruhovými pohybmi plastovou stierkou a vytvorte homogénnu povrchovú štruktúru. Podklad omietky je nutné zvlhčiť, alebo opatriť penetračným náterom FixPlus Omietku je nutné opatriť náterom ClimateCoating.

Záruka:

Výrobca zaručuje zhodu omietky F-50 s technickými parametrami uvedenými v tomto TL za predpokladu, že sú dodržané zásady prepravy, skladovania, prípravy a aplikácie omietky. Výrobca nezodpovedá za nesprávne použitie malty a za jej použitie na účely a podmienky neuvedené v technickom popise.

Zaručená skladovateľnosť v originálnom balení, na paletách av suchej miestnosti – 12 mesiacov od dátumu výroby na obale.

Technické parametre

Dávkovanie vody W/F0,50-0,55
Objemová hmotnosť čerstvej malty (kg/m3)≤1.050
Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty (kg/m3)550
Pevnosť v ťahu za ohybu (MPa)Min. 0,8
Pevnosť v tlaku (MPa)CS II
Prídržnosť na betóne (MPa)Min. 0,4
Klasifikácia reakcie na oheňA1
Trvanlivosť15 cyklov
Spotreba kg/m2/1 mm (kg)0,65

UPOZORNENIE:

• Na navrhovanie, prípravu a vykonávanie vonkajších omietok platí EN 13914-1

• Dodatočné pridávanie spojív, plnivá a iných prísad alebo preosievanie zmesí je neprípustné.

• Zmes je možné spracovávať iba pri teplote vzduchu a podkladu na ≥ +5°C !!! Pri očakávaných mrazoch nepoužívať!

• Na rozmiešanie zmesi je nutné použiť pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN1008.

• Likvidácia výrobku: Použité obaly uložte na povolenú skládku odpadov. Nespotrebovaný materiál nechajte vytvrdnúť a uložte na skládku komunálneho odpadu. Vlastný prípravok – kód odpadu 101311 Odpady z iných zmesných materiálov neuvedených pod číslami 101309 a 101310. Vytvrdená hmota – kód odpadu 170904 Zmiešané stavebné a demolačné odpady neuvedené pod číslami 170901, 17090

Prvá pomoc

Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností upovedomte lekára.

Pri nadýchaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch, pri dychových problémoch privolať lekársku pomoc.

Pri styku s pokožkou umyte pokožku čistou vodou a mydlom. Podráždené miesta ošetrite reparačným krémom.

Pri zasiahnutí očí, ihneď premývajte pri otvorených očných viečkach prúdom čistej vody po dobu 15 min. a následne vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití vypláchnite ústa vodou, vypite 0,5 litra vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Nevyvolávajte zvracanie.

Prípravok môže vyvolať alergickú reakciu pri styku s pokožkou. Pokiaľ príznaky akéhokoľvek zasiahnutia (podráždenia) vyvolaného kontaktom s výrobkom neodznejú po poskytnutí prvej pomoci, vyhľadajte lekársku pomoc.

Skladujte mimo dosahu detí!

Bezpečnost a hygienické predpisy

Výstražný symbol: Xi dráždivý

R37/38 Dráždi dýchacie cesty a kožu.

R41 Nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí.

R43 Môže vyvolať senzibilizáciu pri styku s pokožkou.

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.

S22 Nevdychujte prach.

S24 Zabráňte kontaktu s pokožkou.

S25 Zabráňte kontaktu s očami.

S26 Pri zasiahnutí oka, okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

S36/37/39 Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít.

S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Prvá pomoc

Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností upovedomte lekára.
Pri nadýchaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch, pri dychových ťažkostiach privolať lekársku pomoc.

Pri styku s pokožkou pokožku umyte čistou vodou a mydlom. Podráždené miesta ošetrite reparačným krémom.

Pri zasiahnutí očí, ihneď premývajte pri roztvorených očných viečkach prúdom čistej vody po dobu 15 min. a následne vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití vypláchnite ústa vodou, vypite 0,5 litra vody a vyhľadať lekársku pomoc. Nevyvolávajte zvracanie.
Prípravok môže vyvolať alergickú reakciu pri kontakte s pokožkou. Pokiaľ príznaky akéhokoľvek zasiahnutia (podráždenia) vyvolaného kontaktom s výrobkom nepominú po poskytnutí prvej pomoci, vyhľadajte lekársku pomoc.

Skladujte mimo dosahu detí!

Bezpečnosť a hygienické predpisy

Výstražný symbol: Xi dráždivý
R37 / 38 Dráždi dýchacie cesty a pokožku.             
R41 Riziko vážneho poškodenia očí.             
R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.               
S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.             
S22 Nevdychujte prach.             
S24 Zabráňte kontaktu s pokožkou.               
S25 Zabráňte kontaktu s očami.               
S26 Pri zasiahnutí oka, okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.             
S36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranný štít.             
S46 Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Skladovanie

Výrobok skladujte v suchu v originálnych obaloch – chráňte pred poškodením, pôsobením vody a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu. Pri dodržaní uvedených podmienok je skladovateľnosť 6 mesiacov od dátumu, vyznačenom na obale.

Expedícia

Suchá zmes sa dodáva v papierových vreciach na paletách krytých fóliou. 

Vyrobené

v EU pre SICC Coatings GmbH

Platnost

Od 1.6.2020

Nakoľko použitie a spracovanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené jeho chybným použitím. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny, ktoré sú výsledkom technického pokroku.

Výrobca:
Od: 04/2018
SICC Coatings GmbH
13156 Berlín / Nemecko
Wackenbergstrasse 78-82
Tel .: +49 (0) 30 500 19 6-0
Fax: +49. (0) 30 500 19 6-20
E-mail:
www.sicc-coatings.com

Predajca:
HFR, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina, Slovensko
tel.: +421 903 805121
e-mail:

https://www.climatecoating.sk/
https://www.isotex.sk/
https://www.zdrave-byvanie.com/
http://www.thermoshield.sk/